سنگ انتخابات رد صلاحیت انتخابات ریاست جمهوری

سنگ: انتخابات رد صلاحیت انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اولویت نخست ما ابطال حوزه انتخابیه نیست ، خرید و فروش رای از ١٠ میلیو

رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و دِه در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به بعضی موارد تخلفات انتخاباتی تاکید کرد که اولویت نخست این هیات ابطال

اولویت نخست ما ابطال حوزه انتخابیه نیست ، خرید و فروش رای از ١٠ میلیو

خرید و فروش رای از ١٠ میلیون تومان جهت ٥٠ هزار رای تا هر رای ٥٠ تا ١٠٠ هزار تومان/ اولویت نخست ما ابطال حوزه انتخابیه نیست

عبارات مهم : ایران

رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و دِه در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به بعضی موارد تخلفات انتخاباتی تاکید کرد که اولویت نخست این هیات ابطال حوزه انتخابیه نیست و صرفاً به دنبال سالم سازی هستند.

علیرضا رحیمی در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به آخرین روند پیگیری به تخلفات انتخاباتی در انتخابات شوراهای شهر و دِه در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران و با اشاره به تایید صحت انتخابات د ر شهر تهران، اعلام کرد: در پایتخت کشور عزیزمان ایران ١٩٠ مورد شکایت دریافت کردیم که البته بیش از ١٦٠ مورد از این تعداد، ماهیت شکایت ند اشت، بلکه تقاضاهایی ازجمله در رابطه با بازشماری آرا بود.

اولویت نخست ما ابطال حوزه انتخابیه نیست ، خرید و فروش رای از ١٠ میلیو

او گفت: در این میان، تعداد شکایت هایی که بجز این موارد مطرح شد نیز مورد بررسی قرار داده شد و د ر نهایت د ر جلسه یکسان هیات اجرایی و نظارت صحت انتخابات د ر این حوزه مورد تایید قرار داده شد و صورت جلسه مربوط به هر کدام نیز به صورت جداگانه به امضا رسید.

گزارش های متعد د ی از تخلفات انتخاباتی د ر شهرهای استان پایتخت کشور عزیزمان ایران د اشتیم

رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و دِه در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به بعضی موارد تخلفات انتخاباتی تاکید کرد که اولویت نخست این هیات ابطال

رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراها در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان این که صحت انتخابات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به عنوان نخستین حوزه، به تایید رسید، خاطرنشان کرد: با این حال باتوجه به این که گزارش های متعد د ی از تخلفات انتخاباتی د ر شهرهای استان پایتخت کشور عزیزمان ایران د اشته ایم که البته در مواردی بزرگنمایی شد ه بود .

غالب د ستگیری ها مربوط به تخلفات تبلیغات انتخاباتی بود

او اضافه کرد: بعضی از این تخلفات د ر حد جرم یا ابطال آرا یا صند وق نبود و در بعضی موارد نیز تخلفات به شد ت گسترد ه بود که در این میان در بعضی شهرها بیش از ٧٠ نفر د ستگیر شدند البته غالب این د ستگیری ها مربوط به تخلفات تبلیغات انتخاباتی بود .

اولویت نخست ما ابطال حوزه انتخابیه نیست ، خرید و فروش رای از ١٠ میلیو

خرید و فروش رای و جابه جایی شرکت دهی شده است رای دهندگان

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کشف مواردی از تخلفات مربوط به خرید و فروش رای، اعلام کرد: علاوه بر بحث خرید و فروش رای، در این انتخابات با تخلفات دیگری در جهت رای د اد ن سازماند هی شد ه مواجه بودیم که بنابر قانون مجاز نیست. ممکن است که شهروندی مجاز به رای د اد ن د ر حوزه ای بجز حوزه محل زندگی خود باشد که به لحاظ قانونی ایرادی ندارد ولی اگر این رای سازماند هی شد ه باشد و مثلاً ٥٠٠ نفر از شهروندان جابه جا شوند و رای خود را د ر آنجا به صند وق بیند ازند ، قطعاً مصداق تخلف انتخاباتی است و قانون هم اعلام کرد ه که د ر مواقعی که این تخلفات تاثیری د ر نتیجه آرا د اشته باشد ، باید مورد رسید گی قرار بگیرد .

رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و دِه در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به بعضی موارد تخلفات انتخاباتی تاکید کرد که اولویت نخست این هیات ابطال

مردم همچون کاندیداها رای خود را مطالبه می کنند

او گفت: به هر حال هم اکنون مرد م، کاند ید اها و اعضای فعلی شورای شهر، شکایت های مختلفی را راجع به این انتخابات مطرح کرده و همزمان بعضی ائمه جمعه هم اظهاراتی داشته اند و بدون این که بخواهم از شهر یا موردی از این شکایات نام ببرم، تاکید دارم که اولویت ما به هیچ وجه ابطال حوزه انتخابیه نیست، بلکه ما به دنبال سالم سازی صند وق رای هستیم که اگر واقعا تخلفی د ر صند وق رای یا حوزه ای اتفاق افتاد ه، اولویت نخست ابطال آرای غیرقانونی و بعد از آن باطل کرد ن صند وق رای است و به هیچ وجه به دنبال ابطال حوزه انتخابیه نیستیم؛ آیا که به همان نسبت که کاند ید اها رای خود را مطالبه می کنند ، مرد م هم رای خود را مطالبه می کنند و درواقع آرای انتخاباتی هم جهت مرد م و هم جهت کاند ید اها، حق الناس هست. به هر حال باید دقت کنیم که فضای امید ی که جهت مرد م د ر سایه انتخابات ریاست جمهوری ایجاد شد ه را آلود ه نکنیم.

اولویت نخست ما ابطال حوزه انتخابیه نیست ، خرید و فروش رای از ١٠ میلیو

رحیمی با اعلام این خبر که قصد دارند تا آخر هفته جاری، انتخابات استان پایتخت کشور عزیزمان ایران را تعیین وظیفه کنند، گفت: به لحاظ فرآیند قانونی هیات های نظارت شهرستان ها باید تعیین وظیفه کرد ه و نتیجه را به هیات نظارت استان اعلام کنند و د ر مواقعی که به تصمیم هیات نظارت شهرستان صند وقی یا رای کاند ید ایی باطل می شود ، حتماً باید مورد تایید هیات نظارت استان هم قرار بگیرد .

ابطال حوزه انتخابیه صرفاً با نظر هیات مرکزی نظارت خواهد بود

او گفت: د ر موارد ی هم که تصمیم می گیرند که آرای حوزه انتخابیه باطل شود ، از هیات نظارت شهرستان به استان پیشنهاد می شود و اگر هیات نظارت استان آن را تایید کرد ، پیشنهاد ابطال حوزه انتخابیه را به هیات مرکزی نظارت تقدیم می کند و ابطال حوزه انتخابیه صرفاً با نظر هیات مرکزی نظارت خواهد بود .

رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراها در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در تصویر العمل به سوالی مبنی بر این که آیا این تخلفات به جریان سیاسی خاصی مربوط بوده، گفت: اغلب تخلفات قومی و محلی بود ه و به هیچ وجه سیاسی نیست؛ آیا که اساساً د ر بخش ها و روستاها مسابقه ها سیاسی نیست، بلکه محلی و منطقه ای بود ه است و حتی د ر شهرستان ها هم رنگ غالب مسابقه ها قومی و محلی هست، سیاسی نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت یا نهاد خاصی در شرکت دهی تخلفات نقش داشته، گفت: یکی از قرینه هایی که می تواند ثابت کند که رای به صورت گسترد ه خرید و فروش شد ه هست، میزان و مبلغ پولی بود ه که د ر این زمینه جابه جا شده است است.

خرید و فروش رای از ١٠ میلیون تومان جهت ٥٠ هزار رای تا هر رای ٥٠ تا ١٠٠ هزار تومان

او گفت: د ر بعضی موارد و با وجود اد عاهای فراوان، رقم های بسیار پایین شاید زیر د ه میلیون تومان جهت کل حوزه انتخابیه اعلام کرد ند و ادعا کردند که ٥٠ هزار رای حوزه انتخابیه با ١٠ میلیون تومان خرید و فروش شد ه هست. همچنین در بعضی موارد هم اد عا شده است هر رای بین ٥٠ تا ١٠٠ هزار تومان خرید و فروش شد ه هست. البته هنوز رقم سرجمع این تخلفات ناشی از خرید و فروش آراء به طور مستند ، اعلام نشده است.

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس شورای اسلامی همچنین در توضیح نحوه انجام تخلفات انتخاباتی در جهت انتقال گروهی رای دهندگان از یک منطقه به حوزه ای دیگر و رای دهی شرکت دهی شده است در انتخابات شوراها، اعلام کرد: در مواردی شهروندان با اتوبوس جابه جا شده است اند که این تخلفات در پایتخت کشور عزیزمان ایران و حواشی انجام گرفته که شماره های اتوبوس ها برداشته شده است هست. در مواردی اتوبوس ها را توقیف کرد ند و با سرنشین های آن مصاحبه کرد ند ، و کلانتری و نیروی انتظامی هم مد اخله کرد ند و در مواردی صورت جلسه شده است است.

اولویت نخست ما ابطال حوزه انتخابیه نیست

او یادآور شد: در مجموع شواهد و قرائن تخلف زیاد د ست ما رسید ه و وظیفه هیات نظارت بررسی همه شکایات است ولی اولویت نخست ما ابطال حوزه انتخابیه نیست؛ آیا که هر حوزه انتخابیه که باطل شود، مرد م آن منطقه چهار سال بد ون شورا می مانند و د ر این مدت، مد یریت آن منطقه به د ست استاند اری و فرماند اری می افتد و نظارتی صورت نمی گیرد.

رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراها در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران همچنین به همکاری نیروهای بسیج در برگزاری امن و قانونی انتخابات در بعضی موارد اشاره کرد و گفت: با این حال باتوجه به آن که آموزش های مورد نیاز به نیروهای بسیج داده نشده، گزارش دقیقی از تخلفات به هیات نظارت تقدیم نکرده و درنتیجه تلاش این عزیزان بی نتیجه مانده است.

هنوز تخلف قابل توجهی که موجب ابطال آرای پرد یس شود ، مشاهد ه نشد ه است

او در پاسخ به این پرسش که آیا موارد قابل ذکری از این تخلفات وجود دارد، گفت: موارد مختلفی د ر پرند ، رباط کریم، کهریزک و باقرشهر بود که به طور متعد د گزارش د اد ه شد ه ولی در حال حاضر به ارزیابی نهایی نرسیده ایم. به عنوان نمونه د ر شهرستان پرد یس با وجود اینکه د ستگیری ها گسترد ه بود ه ولی زیاد تخلفات ناظر بر تخلفات تبلیغاتی بود ه و اکثر افراد ی که ازسوی نیروی انتظامی د ستگیر شد ند ، بعد از ایام انتخابات آزاد شد ند و هنوز مورد مهم قابل توجهی هم که موجب ابطال رای پرد یس شود ، مشاهد ه نشد ه است.

احتمال ارائه گزارش جامع از انتخابات استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در هفته آینده

رحیمی در آخر راجع به وقت تایید انتخابات استان پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز اعلام کرد: البته در قانون آینده نگری نشده که انتخابات در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به صورت یک باره تایید شود و بنابر قانون باید سلامت انتخابات در شهرستان ها را به صورت جداگانه تایید کنیم ولی در مجموع در صورتی که تا آخر این هفته گزارش شهرستان های استان پایتخت کشور عزیزمان ایران نهایی شود ، هفته آیند ه می توانیم گزارشی جامع از انتخابات د ر شهرهای متفاوت استان به مردم تقدیم کنیم.

واژه های کلیدی: ایران | تخلفات | انتخابات | انتخابات شوراها | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs